Gloria Forteza-Rey, pregonera de las fiestas de El Terreno

ERROR (No es pot mostrar l'objecte.)